Handelsbetingelser

1. – Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg og levering af enhver ydelse/produkt fra Ramajac ApS og er en integreret del af aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de på et tilbud eller ordrebekræftelse angivne betingelser og disse betingelser, er de på tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne betingelser gældende. Disse betingelser supplerer da de på tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne betingelser. Ændringer i disse betingelser er kun forpligtende for Ramajac ApS, hvis Ramajac ApS skriftligt og specifikt har accepteret en sådan ændring. Ramajac ApS leverer både abonnementsbaseret og ”on demand software”. For så vidt angår abonnementsbaseret software er Ramajac ApS til enhver tid berettiget til at stoppe leverancen, hvis betalingen udebliver, uden at Ramajac ApS ifalder ansvar af den grund. Nedenstående regler gælder også for ”on demand software” med de til forholdet hørende til lempelser.

2. – Force majeure o. lign.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg og levering af enhver ydelse/produkt fra Ramajac ApS og er en integreret del af aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de på et tilbud eller ordrebekræftelse angivne betingelser og disse betingelser, er de på tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne betingelser gældende. Disse betingelser supplerer da de på tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne betingelser. Ændringer i disse betingelser er kun forpligtende for Ramajac ApS, hvis Ramajac ApS skriftligt og specifikt har accepteret en sådan ændring. Ramajac ApS leverer både abonnementsbaseret og ”on demand software”. For så vidt angår abonnementsbaseret software er Ramajac ApS til enhver tid berettiget til at stoppe leverancen, hvis betalingen udebliver, uden at Ramajac ApS ifalder ansvar af den grund. Nedenstående regler gælder også for ”on demand software” med de til forholdet hørende til lempelser.

3. – Tekniske oplysninger m.v.

Ramajac ApS produktinformationer, oplysninger om tekniske data og ydelser m.v. i brochuremateriale, på hjemmesider m.v. er vejledende, med mindre Ramajac ApS udtrykkeligt og skriftligt har bekræftet informationen overfor kunden. Kunden er pligtig at give Ramajac ApS alle relevante oplysninger forud for påbegyndelsen af en konsulentydelse.

4. – Ordrer

Kunden er forpligtet til at opfylde den indgåede aftale. Ved kundens annullering af en afgiven ordre før levering, er Ramajac ApS således berettiget til at opkræve et gebyr på 25 % af købesummen/den samlede pris, til dækning af tab ved påbegyndt ekspedition, lagerrente, værditab, gebyrer til leverandører m.v. Hvis Ramajac ApS tab som følge af annullationen af ordren overstiger 25 % af købesummen er kunden forpligtet til at erstatte hele tabet. Kunden har ingen returret.

5. – Undersøgelsespligt

Kunden har pligt til at undersøge det leverede straks levering er sket. Kunden mister sin reklamationsret og ret til at gøre mangler gældende, hvis kunden ikke straks gør eventuelle mangler gældende overfor Ramajac ApS. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling, heller ikke hvis dele af leverancen ikke er funktionsdygtig ved leveringen. Kunden er dog i sådant tilfælde berettiget til at deponere en eventuel restkøbesum til fordel for Ramajac ApS til frigivelse, når leverancen er funktionsdygtig i henhold til specifikationen. Denne deponeringsret fortabes, såfremt kunden ikke straks fejlen er konstateret skriftligt adviserer Ramajac ApS herom og straks giver Ramajac ApS adgang til at udbedre fejlen.

6. – Prissætning - ydelser

Med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen, udføres alle ydelser, herunder eksempelvis programmering, opstilling og installation efter medgået tid. Dette gælder uanset, at ydelsen kan blive leveret af flere omgange. Såfremt kunden ønsker fast pris på ydelserne, udarbejdes separat tilbud herpå. En debiter bar foranalyse er i så fald påkrævet. Ramajac ApS er ikke ansvarlig for udsving i et prisestimat, med mindre Ramajac ApS har accepteret at levere til fast pris. Kunden hæfter uanset fast pris for et evt. yderligere tidsforbrug, som skyldes forhold i kundens eksisterende soft- eller hardware, hvilke forhold må betragtes som usædvanlige og/eller uforudsigelige Timeprisen er 1.000,00 DKK ekskl.moms.

7. – Fakturering

Ramajac ApS fremsender primært fakturaer elektronisk, skulle kunden ønske anden metode for fremsendelse f.eks. med brevpost, vil dette resultere i et gebyr som vil blive pålagt hver fakturering med DKK 50,00. Konsulentbesøg faktureres pr. påbegyndt ½ time, dog minimum 2 timer. Telefon/online bistand faktureres pr. påbegyndt 15 minutter, dog minimum 30 minutter.

8. – Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage. Ramajac ApS er berettiget til at kræve dokumentation for kundens betalingsevne. Ved køb af hardware er betalingsbetingelserne netto kontant ved levering. Ved levering forstås enten på kundens adresse eller på Ramajac ApS adresse til Ramajac ApS videre konfiguration for kunden. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 1,5 % pr. påbegyndt måned + et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. rykker.

9. – Ophavsret

Ramajac ApS har uindskrænket ophavsret til det leverede og kunden har således kun en begrænset brugsret.

10. – Leveringstid

Den angivne leveringstid er baseret på oplysninger fra Ramajac ApS leverandører. Forsinkelser, der ikke kan lægges Ramajac ApS til last, accepteres af kunden og kan ikke gøres gældende overfor Ramajac ApS. Væsentlig forsinkelse, der skyldes Ramajac ApS forsætlige forhold, berettiger kunden til at hæve handelen, men ikke til at kræve erstatning. Ramajac ApS ikke er ansvarlig for følgeskader (se tillige punkt 13).

11. – Forsendelse, kørsel og ekspresgebyr

Forsendelse/transport sker for kundens regning og risiko. Ved kørsel mellem kunde og Ramajac ApS adresse faktureres efter faste satser afhængig af afstand, Kørsel op til 10 KM = 360,00 DKK, Kørsel op til 25 KM = 520,00 DKK, Kørsel op til 50 KM = 640,00 DKK, Kørsel op til 75 KM = 760,00 DKK, Kørsel op til 100 KM = 880,00 DKK, Kørsel over 100 KM = aftales fra gang til gang. Ekspresgebyr opkræves, hvis en kunde tilkalder en konsulent ”her og nu”.

12. – Omkostninger

Øvrige omkostninger viderefaktureres til kunden til kostpris + 5 % i administrationsgebyr. Dette gælder f.eks. broafgift over Storebælt, hvis kunden ønsker besøg på Fyn eller i Jylland.

13. – Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det købte forbliver hos Ramajac ApS, indtil hele købesummen med eventuelle finansieringstillæg er betalt. Kunden forpligter sig til at holde det købte intakt og forsikret indtil hele købesummen er betalt.

14. – Kompatibilitet

På grund af den hastige teknologiske udvikling kan Ramajac ApS ikke garantere, at leveret udstyr kan fungere sammen med ældre udstyr. En sådan garanti kan tilbydes efter en nærmere analyse, hvor Ramajac ApS tester kundens eksisterende udstyr. En sådan foranalyse debiteres efter Ramajac ApS til enhver tid gældende timesatser.

15. – Garanti, fejl og mangler

Der ydes ikke garanti på leverede produkter. Hvis et produkt lider af en mangel, skal kunden selv bringe produktet til en Autoriseret forhandler. Ramajac ApS kan alene gøres ansvarlig for eventuelle mangler, der skyldes Ramajac ApS forhold og ikke Ramajac ApS leverandører eller andre. Kan Ramajac ApS leverandører drages til ansvar for mangler, er Ramajac ApS indforstået med at lade kunden indtræde i sine rettigheder mod leverandøren, mod at friholde Ramajac ApS for omkostninger. Ramajac ApS ansvar er under alle omstændigheder begrænset til afhjælpning i form af reparation, programopdatering eller ombytning af leverede varer. Ramajac ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig, eller afkræves erstatning for følgeskader, det være sig i form af driftstab, mistet fortjeneste, krav hidrørende fra efterfølgende omsætningsled eller andet. Ramajac ApS ansvar er begrænset til købesummen. Er Ramajac ApS i henhold til ovenstående pligtig at reparere eller ombytte leverede varer, sker enhver forsendelse eller transport for købers regning og risiko. I tilfælde, hvor køber har indgået servicekontrakt med Ramajac ApS vedrørende det købte, gælder servicekontrakten ved siden af nærværende betingelser. Ramajac ApS udbedring af eventuelle mangler omfatter ikke eventuel re-installation af købers data og programmer. For sådanne ydelser betales særskilt efter Ramajac ApS timesatser. Kunden bør påregne risiko for ekstra omkostninger til egen test og Ramajac ApS efterfølgende fejl retning. Ved program tilpasninger og systemleverancer betragtes ydelsen/ systemet ikke som leveret/afsluttet, før kunden - uden ugrundet ophold - har testet de leverede tilpasninger / systemer, og Ramajac ApS har haft lejlighed til at rette de eventuelt konstaterede fejl. Rettelse af sådanne fejl sker for kundens regning. Uanset ovenstående gælder, at leverancen anses for at være kontraktmæssig og leveret, når den er taget i brug (eller maksimalt 8 dage efter aflevering, hvis kunden ikke inden da har gjort indsigelser).

16. – Licens

For software gælder de til enhver tid værende licensbetingelser i tillæg til disse betingelser.

17. – Videresalg

I tilfælde af at udstyr videresælges, er køber pligtig at oplyse sin kunde om nærværende betingelser. Ramajac ApS kan ikke overfor 3. part forpligtes udover, hvad er anført i disse betingelser. Software og licenser kan ikke gyldigt videreoverdrages ej heller ved indirekte overdragelse (salg af bestemmende indflydelse i kundens selskab el. lignende).